Tervetuloa paikkaan, jossa remonttisi hoidetaan lattiasta kattoon

Astu sisään
Omatimpuri – Kotimaista ja kestävää rakentamista yhdestä paikasta.

Kotimaista ja kestävää
rakentamista yhdestä paikasta

Haluai­sit­ko, että remont­ti­si hoi­tui­si mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti ja suju­vas­ti? Olet oikeas­sa pai­kas­sa. Hoi­dam­me vaa­ti­vat koko kodin sisä­re­mon­tit lat­tias­ta kat­toon ja uudis­koh­teet sok­ke­lis­ta aina vii­mei­seen lis­taan. Tar­vit­taes­sa jär­jes­täm­me myös laa­duk­kaat säh­kö- ja put­kia­sen­nuk­set pit­kä­ai­kais­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kautta.

Keittiöremontit

KEITTIÖ­REMONTIT

Kylpyhuoneremontit

KYLPYHUONE­REMONTIT

Saunaremontit

SAUNA­REMONTIT

Sisäpintaremontit

SISÄPINTA­REMONTIT

Muut remontit

MUUT ­REMONTIT

Sisustustalo Rova-sisustus
Mikrosementtiä laadukkaampi Dekofloor-pinnoite nyt Omatimpurilta.
Finndeco – Täydentää kotisi tilat
Ramin LVI ja Rauta Oy

Uusi sauna ja tähtitaivas

Esa oli erit­täin ystä­väl­li­nen ja sel­lai­sen asial­li­sen ja ammat­ti­tai­toi­sen oloi­nen. Sel­lai­nen hyvä tyyp­pi. Tuli luot­ta­vai­nen fii­lis sil­loin ensi­ta­paa­mi­sel­la, eikä se fii­lis kadon­nut koko tuon pro­jek­tin aikana.

Pirk­ko Sii­vo­la, Rovaniemi

Kat­so lisää projektista

Kotitalousvähennys

Tie­sit­kö että voit hakea koti­si tai vapaa-ajan asun­nol­le­si tee­te­tys­tä remon­tis­ta koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, mikä on 2400 euroa hen­ki­löä koh­den. Samas­sa talou­des­sa asu­va­na paris­kun­ta­na voit­te siis saa­da jopa 4800 euroa kotitalousvähennystä!

Lue lisää

Toimintaperiaate

Jokai­nen remont­ti on yksi­löl­li­nen, mut­ta toi­min­ta­pe­ri­aat­teem­me ovat jokai­ses­sa pro­jek­tis­sa samat. Kat­so miten remon­tit toteu­te­taan ja tutus­tu hinnastoon.

Lue lisää

Hoida remonttisi vaivatta rahoituksella

Saat unel­mia­si var­ten rahoi­tus­ta alkaen 85€/kk

Lue lisää