Uusi sauna ja tähtitaivas

Jos minua pyy­det­täi­siin suo­sit­te­le­maan Esaa jol­le­kin, sanoi­sin sil­le, että tuu kat­to­maan mil­lai­sen sau­nan se teki meil­le! Sitä keh­taa nimit­täin kyl­lä näyt­tää. Nyt kesäl­lä­kin kun on ollut vie­rai­ta, nii osa­han viet­ti siel­lä kol­me tun­tia put­keen, kun oli­vat niin eks­taa­sis­sa sii­tä sau­nas­ta. Että se on kyl­lä saa­nu posi­tii­vis­ta palautetta!

Pirk­ko Sii­vo­la, Rovaniemi

Uusi sauna ja tähtitaivas.

Meil­lä tuli remont­ti ajan­koh­tai­sek­si, kun pää­tet­tiin uusia mei­dän sau­na. Sii­nä ajat­te­lin ihan ensim­mäi­sek­si sitä, että kun tätä ikää on jo, niin on parem­pi ottaa apua sii­hen kuin itse alkaa teke­mään. Itse ei enää oli­si kyen­nyt sel­lai­seen hommaan.

Oma­Tim­pu­ril­la oli ilmoi­tus leh­des­sä. Sitä kaut­ta otin yhteyt­tä Esaan ja näh­tiin sit­ten arvioin­ti­käyn­nil­lä. Meil­lä kävi mui­ta­kin, mut­ta Esa oli erit­täin ystä­väl­li­nen ja sel­lai­sen asial­li­sen ja ammat­ti­tai­toi­sen oloi­nen. Sel­lai­nen hyvä tyyp­pi. Tuli luot­ta­vai­nen fii­lis sil­loin ensi­ta­paa­mi­sel­la, eikä se fii­lis kadon­nut koko tuon pro­jek­tin aikana. 

Meil­lä oli ihan sel­lai­nen perus­sau­na, mil­le ei oltu iki­nä teh­ty mitään. Me kui­ten­kin käy­te­tään sau­naa mel­kein joka päi­vä, joten aja­tel­tiin, että sen pitää olla hyvä. Me halut­tiin sii­hen sit jotain uut­ta: eri­lai­nen kiu­as, sei­nät, valot, kaikki.

Uusi sauna ja tähtitaivas.

Pro­jek­ti alkoi sil­lä taval­la, että tuo minun ukko teki eka sen pur­ku­työn itse, ja sit­ten Esa tuli teke­mään työn­sä. Sii­nä ei tar­vin­nut itse miet­tiä mitään sen jäl­keen, kun mate­ri­aa­lit oli valit­tu. Jokai­nen­han päät­tää itse sen, mitä sin­ne lai­te­taan, mut­ta kyl­lä se oli­si suju­nut, vaik­kei itse oli­si tien­nyt. Minä­kin annoin Esal­le vapaat kädet tiet­tyi­hin asioi­hin, kun kyl­lä se tie­tää, mikä sopii. Esal­la oli sil­mää itsel­lään, että se osais var­maan ilman mitään ohjei­ta­kin teh­dä. Remon­tin ajan Esa teki työ­tä koko ajan. Sitä sai välil­lä patis­tel­la siel­tä työ­maal­ta pois, että tulis ees kah­vil­le välil­lä. Se oli asial­la ja se teki hom­man­sa hyvin. Ahke­ra tyyp­pi ja hyvä teke­mään töi­tä. Sau­na val­mis­tui ihan ajallaan!

Uusi sauna ja tähtitaivas.

Uudes­ta sau­nas­ta tuli just sel­lai­nen kuin piti­kin! Vie­te­tään siel­lä pal­jon aikaa. Aiem­min­kin tot­ta kai käy­tet­tiin sau­naa pal­jon, mut­ta nyt siel­lä on vie­lä muka­vam­pi olla. Voi veik­ko­set se on pal­jon viih­tyi­säm­pi kuin aiem­min. Siel­lä on meil­lä täh­ti­tai­vaat ja kaikki!