Muut remontit

Kai­paa­ko koti­si piris­tys­tä tai muu­tos­ta? Meil­tä hoi­tu­vat niin jul­ki­si­vut, teras­sit kuin ikku­nat ja ovetkin.

Kaipaako kotisi piristystä tai muutosta? Meiltä hoituvat niin julkisivut, terassit kuin ikkunat ja ovetkin.

Meil­tä saat myös par­haim­mat rat­kai­sut koti­si ulko­sei­niin, teras­siin, ikku­noi­hin ja oviin. Hoi­dam­me koti­si remon­tit laa­duk­kaas­ti unel­ma­si toteut­taen. Suju­va ja hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lum­me kat­taa ilmai­sen arvioin­ti­käyn­nin, jon­ka jäl­keen suun­nit­te­lem­me kans­sa­si juu­ri sel­lai­sen toteu­tuk­sen kuin haluat. Sovi­tut asiat kir­ja­taan sopi­muk­seen, min­kä jäl­keen aloi­tam­me työt. Aika­tau­lus­sa val­mis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen arvioin­nin hoi­dat sinä, sil­lä sinun mie­li­pi­tee­si on se kaik­kein tär­kein. Mikä­li täs­sä koh­taa huo­maat, että jotain ei ole teh­ty sovi­tus­ti, hoi­dam­me sen kun­toon ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Kun olet tyy­ty­väi­nen koti­si remont­tiin, teem­me täy­den sii­vouk­sen ja sinä pää­set naut­ti­maan koti­si uudes­ta julkisivusta.

  • OVET JA IKKUNAT: ulko-ovet ja läm­pö­ovet, välio­vet, ikkunat
  • JULKISIVUT: pane­loin­nit, lisäe­ris­tyk­set, kor­jauk­set, muutostyöt
  • TERASSIT JA LAITURIT: Suun­nit­te­lu ja pai­koil­leen ase­te­tut lai­tu­rit ja teras­sit laa­duk­kais­ta mate­ri­aa­leis­ta → kyl­läs­tet­ty puu, läm­pö­kä­si­tel­ty män­ty, sipe­rian­leh­ti­kuusi, köy­si­kai­teet, lasikaiteet
  • UUDISKOHTEET: kodit ja kiin­teis­töt, kesä­mö­kit, auto­tal­lit, grillikatokset