Saunaremontit

Haluat­ko ren­tou­tua arjen kes­kel­lä? Uusi toi­mi­va sau­na takaa miel­tä rau­hoit­ta­vat koti-illat.

Haluatko rentoutua arjen keskellä? Uusi toimiva sauna takaa mieltä rauhoittavat koti-illat.

Val­mis­tam­me rakas­tet­tu­ja suo­ma­lais­ten ren­tou­tu­mis­huo­nei­ta laa­duk­kais­ta mate­ri­aa­leis­ta. Toteu­tam­me sau­na­re­mon­tit tyy­lik­käil­lä rat­kai­suil­la, jot­ka kes­tä­vät aikaa. Suju­va ja hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lum­me kat­taa ilmai­sen arvioin­ti­käyn­nin, jon­ka jäl­keen suun­nit­te­lem­me kans­sa­si juu­ri sel­lai­sen sau­nan kuin haluat. Sovi­tut asiat kir­ja­taan sopi­muk­seen, min­kä jäl­keen aloi­tam­me työt. Aika­tau­lus­sa val­mis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen arvioin­nin hoi­dat sinä, sil­lä sinun mie­li­pi­tee­si on se kaik­kein tär­kein. Mikä­li täs­sä koh­taa huo­maat, että jotain ei ole teh­ty sovi­tus­ti, hoi­dam­me sen kun­toon ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Kun olet tyy­ty­väi­nen sau­na­re­mont­tii­si, teem­me täy­den sii­vouk­sen ja sinä saat astel­la unel­mie­si sau­naan rentoutumaan.

  • laa­toi­tus­työt
  • mär­kä­ti­lo­jen vedeneristystyöt
  • val­mis­lau­teet /  mittalauteet
  • yksi­löl­li­set saunaratkaisut
  • laa­duk­kaat saunavalaistukset