Tietoa meistä

Haluai­sit­ko, että remont­ti­si hoi­tui­si mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti ja suju­vas­ti? Olet oikeas­sa pai­kas­sa. Hoi­dam­me vaa­ti­vat koko kodin sisä­re­mon­tit lat­tias­ta kat­toon ja uudis­koh­teet sok­ke­lis­ta aina vii­mei­seen lis­taan. Tar­vit­taes­sa jär­jes­täm­me myös laa­duk­kaat säh­kö- ja put­kia­sen­nuk­set pit­kä­ai­kais­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kautta.

Unelmat toteutetaan yhdessä paikassa

Vuo­sien koke­mus remon­teis­ta ja raken­ta­mi­ses­ta ovat tuo­neet mei­dät pis­tee­seen, jos­sa kaik­ki alan pal­ve­lut on voi­tu yhdis­tää yhteen paik­kaan — tän­ne. Meil­le on tär­ke­ää voi­da toteut­taa asiak­kai­dem­me unel­mat, jot­ka toteu­tu­vat yhteis­työs­sä — sinun aja­tuk­ses­ta­si ja mei­dän käsistämme.

Suosimme kestävää kotimaista ja paikallista osaamista

Unel­mat ovat tule­vai­suu­den tila, jon­ne viem­me asiak­kaam­me remont­ti ker­ral­laan. Uskom­me valin­toi­hin, jot­ka raken­ta­vat kes­tä­vän tule­vai­suu­den. Sik­si meil­le on tär­ke­ää toteut­taa remont­tim­me vas­tuul­li­ses­ti ja käyt­tää kes­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta teh­ty­jä tuot­tei­ta. Suo­sim­me koti­mai­sia tuot­tei­ta ja pai­kal­lis­ta osaamista.

Remont­ti- ja raken­nus­pro­jek­teis­sa teem­me yhteis­työ­tä pai­kal­lis­ten pie­ny­ri­tys­ten kans­sa ja käy­täm­me koti­mai­sia tuot­tei­ta aina kun se on mah­dol­lis­ta. Näin raken­nam­me kes­tä­vää tule­vai­suut­ta samal­la, kun var­mis­tam­me laa­duk­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sen pal­ve­lun juu­ri sinulle.

Toimialueemme

Toi­mim­me pää­asias­sa Kes­ki-Suo­men alu­eel­la Ääne­kos­kel­ta käsin. Lisäk­si meil­lä on toi­mi­pis­te Kou­vo­las­sa, jos­ta teem­me pro­jek­te­ja Kymen­laak­soon ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Uusim­pa­na pis­tee­nä on Rova­nie­mi, jos­ta käsin toteu­tam­me unel­mia koko Lapin alueella.

Toteu­tam­me remont­te­ja myös muu­al­la Suo­mes­sa, jos vain niin sovi­taan! Kysy siis roh­keas­ti tar­jous, mis­sä iki­nä oletkaan.