Näin unelmat toteutetaan

1

Ilmainen arviointikäynti

Pro­jek­ti alkaa ilmai­ses­ta arvioin­ti­käyn­nis­tä, jos­sa arvioim­me koh­teen pai­kan pääl­lä ja suun­nit­te­lem­me sen poh­jal­ta par­haim­man toteutustavan.

2

Sopimuksen allekirjoitus

Arvioin­nin jäl­keen teem­me tar­jouk­sen joko urak­ka- tai tun­ti­so­pi­muk­sel­la. Hyväk­syt­tyä­si tar­jouk­sem­me, teem­me vie­lä yhtei­sen kir­jal­li­sen sopi­muk­sen pro­jek­tis­ta. Alle­kir­joi­tus­ten jäl­keen aloi­tam­me remon­tin sovit­tu­na päivänä.

3

Remontti

Sopi­muk­sen jäl­keen saat kes­kit­tyä täy­sin mui­hin tär­kei­siin asioi­hin. Me hoi­dam­me sovi­tun työn suun­ni­tel­man mukai­ses­ti ammat­ti­tai­dol­la ja raken­nus­mää­räyk­sien mukaisesti.

4

Takuu

Kos­ka toteu­tu­neet unel­mat ovat meil­le sydä­men asia, saat arvioi­da val­miin työn takuun kans­sa — mikä­li huo­maat, ettei asiat ole toteu­tu­neet niin kuin ollaan sovit­tu, hoi­dam­me sen kun­toon ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Näin mak­sat vain sii­tä, mitä on sovittu!

5

Uusi unelmiesi koti

Kun remont­ti on val­mis ja olet tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen, teem­me perus­sii­vouk­sen tai tilauk­ses­ta täy­den lop­pusii­vouk­sen ja lähe­täm­me las­kun. Las­kun lähe­täm­me auto­maat­ti­ses­ti töi­den val­mis­tut­tua tai muu­ten sovi­tus­ti. Sinä saat naut­tia unel­mie­si kodis­ta, joka tuo hymyn huu­lil­le­si ja kes­tää aikaa.

Hinnastomme

1.1.2020 alkaen (sis.alv 24%). Oikeus muu­tok­siin pidetään.

Tuntityöt

51,00€ / tun­ti (tai sopi­muk­sen mukaan)

Pai­nik­keen teksti

Kilometri­korvaus

0,57€ / km (tai sopi­muk­sen mukaan)

Pai­nik­keen teksti

Hinnoittelu

Ura­kat hin­noi­tel­laan aina tapauskohtaisesti.

Pai­nik­keen teksti

Kotitalousvähennys

Tie­sit­kö, että voit hakea koti­si tai vapaa-ajan asun­nol­le­si tee­te­tys­tä remon­tis­ta koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, mikä on 2250 euroa hen­ki­löä koh­den. Samas­sa talou­des­sa asu­va­na paris­kun­ta­na voit­te siis saa­da jopa 4500 euroa kotitalousvähennystä!

Lue Lisää

Esimerkkilaskelma

Koko ura­kan hinta6 575 €
Mate­ri­aa­li­ku­lut700 €
Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen oikeuttava5 875 €
Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mää­rä (40%)2 350 €
Oma­vas­tuu– 100 €
Oikeu­tet­tu kotitalousvähennykseen2 250 €