Keittiön asentaminen kerrostaloasuntoon

Meil­lä oli ker­ros­ta­loa­sun­non koko­nais­re­mont­ti, jon­ka yhtey­des­sä uusit­tiin koko keit­tiö.  Keit­tiö­toi­mit­ta­jak­si vali­koi­tui Nobles­sa, ja hei­dän sopi­mus­a­sen­ta­ja oli Oma­Tim­pu­ri. Sitä kaut­ta ja nii­den suo­sit­te­le­ma­na löy­det­tiin asen­ta­jak­si Oma­Tim­pu­rin Esa. Asen­nus­työn hin­ta-arvio oli jär­ke­vän kuu­loi­nen, min­kä vuok­si pää­dyt­tiin lopul­ta yhteistyöhön.

Remont­ti osui kesäl­le pan­de­mian aikaan, ja muut­ta­maan piti pääs­tä elo­kuun puo­les­sa välis­sä. Koko­nais­re­mon­tis­sa meil­lä oli toi­nen ura­koit­si­ja ja keit­tiön asen­nuk­ses­sa Oma­Tim­pu­ri. Sen muun remon­tin vuok­si jou­dut­tiin heti alkuun lyk­kää­mään sitä keit­tiön asen­nus­ta paril­la vii­kol­la, mut­ta saa­tiin Esan kans­sa sovit­tua se hyvin. Esa oli todel­la jous­ta­va heti alkuun. 

Sit­ten kun pääs­tiin aloit­ta­maan keit­tiön kans­sa, tuli toi­sen­lai­sia ongel­mia vas­taan. Keit­tiö­toi­mi­tuk­ses­sa oli jotain vii­vet­tä tilan­teen myö­tä: oli ilmei­ses­ti saa­ta­vuuson­gel­mia jois­sain tuot­teis­sa, min­kä takia nii­tä jäi jäl­ki­toi­mi­tuk­seen. Nekin kyl­lä kaik­ki saa­tiin myö­hem­min. Esal­la oli lopul­la kyl­lä vähän aika­tau­lu­pai­net­ta sii­tä joh­tuen. Vii­mei­sel­lä remont­ti­vii­kol­la saa­tiin ne vii­mei­set puut­tu­vat tava­rat, mm. lie­si­tuu­le­tin ja veti­miä. Esa teki sil­loin toi­sen reis­sun ja kävi lait­ta­mas­sa kai­ken paikoilleen.

Tuli myös sel­lai­nen vas­taan, että me ei oltu alus­sa käy­ty läpi sitä, että me halut­tiin poi­ke­ta taso­kor­keuk­sis­ta, mit­kä oli mer­kit­ty pii­rus­tuk­siin: Me halut­tiin ne mah­dol­li­sim­man alas, eli vähän alem­mas kuin mitä pii­rus­tuk­sis­sa oli alun­pe­rin. Tämä muu­tos me toi­vot­tiin sen takia, kun puo­li­so on noin 155 cm pit­kä, niin hän koki pii­rus­tuk­sen tasot vähän tur­han kor­keik­si. Niin teh­tiin sit­ten se muu­tos, ja se teet­ti lisä­työ­tä Esal­le. Esa hoi­ti sen hie­nos­ti, vaik­ka jou­tui teke­mään saman hom­man kah­teen ker­taan. Hän suh­tau­tui todel­la ammat­ti­tai­toi­ses­ti tilan­tee­seen ja hoi­ti kaik­ki muu­tok­set hienosti. 

Jos­sain koh­taa toi­sel­la ura­koit­si­jal­la lop­pui myös teki­jät sii­nä kesäl­lä, niin Esa teki nii­tä­kin hom­mia meil­lä. Se teki sel­lai­sen kalus­tea­sen­nuk­sen, jot­ta saa­tiin sekin ennen muut­toa hoi­det­tua niin, ettei jää­nyt roik­ku­maan mikään. Että olin kyl­lä tyy­ty­väi­nen sii­hen, miten kaik­ki ongel­ma­ti­lan­teet rat­kais­tiin. Ne hoi­det­tiin Oma­Tim­pu­rin puo­les­ta hyvin suo­ra­vii­vai­ses­ti. Keit­tiö val­mis­tui ja pääs­tiin muuttamaan.

Uudes­ta keit­tiös­tä tuli sit­ten oikein hyvä. Sii­nä oli pal­jon sel­lais­ta mie­tin­tää koko­nai­suu­den puo­les­ta, kun sii­nä avat­tiin kan­ta­vaa sei­nää ja sii­hen auk­koon teh­tiin sel­lai­nen iso saa­re­ke. Sii­nä vähän jän­nit­ti se, että miten koko­nai­suus lopul­ta toi­mii. Mut­ta sii­tä tuli oikein hyvä ja lop­pu­tu­los on toimiva!

Tämä uusi keit­tiö on ollut kyl­lä ihan rat­kai­se­va teki­jä mei­dän kodin ilmees­sä ja arjes­sa. Aikai­sem­pi keit­tiö oli vuo­den ‑88 keit­tiö. Vaik­ka se oli sinän­sä ihan hie­no, se ei kui­ten­kaan ollut tätä päi­vää. Ja kun me halut­tiin ava­ta se sei­nä sii­tä, niin ei se ois sii­nä enää toi­mi­nut ollen­kaan. Jos sitä sei­nän avaa­mis­ta ei ois teh­ty täs­sä yhtey­des­sä, niin se oli­si kyl­lä jää­nyt var­maan koko­naan teke­mät­tä. Saa­tiin koko­nai­suus sel­lai­sek­si, että sii­nä on ollut help­po elää ja muu­ten­kin kaik­ki valin­nat on sel­la­sia, että ollaan edel­leen tyy­ty­väi­siä nii­hin. Nyt­kin vii­kon­lop­pu­na keit­tiö pal­ve­li hyvin pojan synttäreillä!

Arvos­tin Oma­Tim­pu­ris­sa sitä, että yhteis­työ oli hyvää. Esal­la oli sel­la­nen hyvä asen­ne tätä työ­tä koh­taan ja nii­hin muu­tok­siin suh­tau­tu­mi­nen oli oikein fik­sua. Jos ite ajat­te­lis, että toi­nen pyy­tää teke­mään päi­vän työ uudes­taan, niin se vois olla sel­lai­nen tur­haut­ta­va het­ki. Esa ei anta­nut sen näkyä ollen­kaan, vaan suh­tau­tui tosi hie­nos­ti sii­hen­kin. Olen­kin jo suo­si­tel­lut Oma­Tim­pu­ria muil­le ja sano­nut, että Oma­Tim­pu­ri on hyvä ja jous­ta­va tekijä.

Lau­ri Rei­man, Rovaniemi