Omakotitaloon näyttävä terassi

Me käy­te­tään mei­dän teras­sia ihan hir­veäs­ti arjes­sa ja mei­dän vie­raat tyk­kää sii­tä ihan hir­vees­ti. Meil­lä on lap­sen­lap­sia nel­jä ja nehän naut­tii sii­tä ja sii­nä olos­ta. Toi­sek­seen ne ei kar­kaa mihin­kään siel­tä, kun se on aidat­tu alue — hah! Se on just sel­lai­nen kuin piti­kin, muka­va ja oikein hie­no! Että jos jotain tar­vii raken­taa, niin sil­loin me pyy­de­tään Esaa!

Juha Wil­man, Äänekoski

Me tar­vit­tiin raken­nus­pal­ve­lua mei­dän pihan raken­ta­mi­seen sii­nä vai­hees­sa, kun ostet­tiin tämä mei­dän nykyi­nen talo. Pää­tet­tiin raken­taa tähän pihal­le iso ulko­te­ras­si sekä rap­pu­ja ja muu­ta liikkumatilaa.

Aja­tel­tiin, että me halu­taan tur­vau­tua ammat­tia­puun. Lisäk­si se oli meil­le sel­vää, että halu­taan pai­kal­lis­ta: Kun tul­tiin tän­ne Ääne­kos­kel­le, halut­tiin tie­ten­kin pai­kal­li­nen tim­pu­ri sii­hen. Meil­lä oli jokin tie­to Oma­Tim­pu­ris­ta jo aiem­min, että kysees­sä on asial­li­nen ja  ammat­ti­tai­toi­nen kave­ri. Oltiin näh­ty aiem­min Esan auto, mis­sä on Oma­Tim­pu­rin logot. Sen tii­moil­ta me vähän kysel­tiin ylei­ses­ti, että onko pal­ve­lut tut­tu­ja joil­le­kin ja sitä kaut­ta saa­tiin suo­si­tuk­set asial­li­ses­ta tyy­pis­tä. Otet­tiin sit yhteyt­tä ja Esa tuli kat­to­maan mei­dän koh­teen. Sii­nä tuli sit­ten erit­täin sel­väk­si se ammat­ti­tai­to, mikä Esal­la on. Esa oli tosi rau­hal­li­nen ja selit­ti asiat hyvin: Hän selit­ti meil­le, mitä pro­jek­tis­sa tul­tai­siin teke­mään, mitä se mak­sai­si ja mis­tä raa­ka-ainei­ta voi­si saa­da. Jo sii­nä kes­kus­tel­tiin yksi­tyis­koh­dis­ta, kuten nois­ta mate­ri­aa­leis­ta, että kum­mat tulee hank­ki­maan ne. Sii­nä samas­sa myös aika­tau­lu­tet­tiin pro­jek­ti ja kaik­ki vaan lok­sah­ti pai­koil­leen. Kaik­ki osui: tyyp­pi oli muka­va, asian­tun­te­va ja täs­mäl­li­nen ja sen pääl­le aika­tau­lut täsmäs.

Pro­jek­tin aloi­tus­päi­vä­nä Esa tuli ajois­sa ja sil­lä oli kaik­ki raken­nus­tar­vik­keet muka­na. Jos jos­kus uupui jotain, se haki ne heti. Mei­dän ei tar­vin­nut vai­vau­tua itse mihin­kään, kun me ollaan molem­mat kii­rei­siä yrit­tä­jiä. Ja kaik­ki toi­mi hyvin:

Esa tuli aamul­la ajois­sa aina siten kun oli etu­kä­teen ilmoit­ta­nut, teki pit­kää päi­vää ja hom­ma saa­tiin val­miik­si dead­li­neen men­nes­sä. Koko pro­jek­tin aika­na ei tul­lut min­kään val­ta­kun­nan ongel­mia vas­taan: me luo­tet­tiin Esaan kuin päs­sit suu­riin sar­viim­me ja kaik­ki toi­mi kuin junan vessa!

Ulko­te­ras­si, mikä meil­le tuli, ei ollut mikään ihan taval­li­nen teras­si: se tuli osit­tain tähän mei­dän oma­ko­ti­ta­lon ympä­ril­le ja sii­nä on käy­tet­ty esi­mer­kik­si hei­nä­sei­päi­tä kai­tei­den mate­ri­aa­li­na. Sii­nä­kin Esa oli kyl­lä tosi hyvä, kun sitä suun­ni­tel­tiin. Lop­pu­tu­lok­se­na tuos­ta teras­sis­ta  tuli ihan kai­ken kat­ta­va sys­tee­mi: Se on riit­tä­vän iso, se on tyy­li­käs ja vank­ka­ra­ken­tei­nen ja sii­nä on todel­la hyvä poh­ja. Sii­hen mah­tuu just kaik­ki teras­si­ka­lus­teet, mitä meil­lä oli entuu­des­taan ja mit­kä piti saa­da sii­hen. Sii­hen suun­ni­tel­tiin myös jacuzzi, mikä pudo­tet­tiin tai­vaal­ta sii­hen koh­dal­le, mikä sil­le oli suun­ni­tel­tu. Se oli ihan bueno!