Uudella lattialla valoa kotiin

Esa kan­nat­taa vali­ta. Se on jämp­ti ja tekee hyvää jäl­keä. Lisäk­si on vah­vas­ti asiak­kaan puo­lel­la, että käyt­tää kai­ken mah­dol­li­sen tava­ran hyö­dyk­si remon­tis­sa oikeal­la taval­la. Sekin on tänä päi­vä­nä tär­ke­ää, että on edul­li­nen ja hyvä. Esa oli edul­li­nen ja hyvä! Kyl­lä kan­nat­taa soit­taa Esa arvioi­maan koh­de ja jat­kaa sii­tä sit­ten miten tyk­kää. Mie­lel­lä­ni suo­sit­te­len muillekin.

Anne­li Nie­mi, Rovaniemi

Uudella lattialla valoa kotiin.

Pää­tin tur­vau­tua ammat­tia­puun, kos­ka van­han lat­tian alla oli muo­vi­mat­to ja sen pääl­le oli lai­tet­tu par­ket­ti. Halut­tiin sii­hen uusi vinyy­li. Meil­lä ei itsel­läm­me oli­si riit­tä­nyt kapa­si­teet­ti sitä ruve­ta lait­ta­maan. Lisäk­si aja­tel­tiin, että ehdot­to­mas­ti pal­ka­taan ammat­ti­mies tähän, että lat­tias­ta tulee sit­ten var­mas­ti siisti.

Oma­Tim­pu­ril­la oli Rova­nie­mi-leh­des­sä mai­nos, min­kä huo­ma­sin, ja sitä kaut­ta otin yhteyt­tä Esaan. Meil­lä oli käy­nyt jo pari ihmis­tä arvioi­mas­sa tätä mei­dän hom­maa ja ajat­te­lin sit­ten, että otan­pa tuon Esan sii­hen vie­lä kat­so­maan. No Esa­han tuli ja minä kysyin, että mil­loin hän voi­si aloit­taa ja hän vas­ta­si, että vaik­ka heti huomenna!

Esa aloit­ti hom­man just sil­loin, kun oli sovit­tu­kin ja pro­jek­ti ete­ni tosi hyvin. Se oli just se ammat­ti-ihmi­nen, jota me etsit­tiin: Esa tuli aamul­la kah­dek­san mais­sa ja teki sen työn aina päi­vän aika­na sii­hen pis­tee­seen saak­ka, mitä mil­loin­kin piti. Teki pää­osin kah­dek­san tun­nin päi­viä ja välil­lä pidem­piä­kin. Oli myös joi­ta­kin päi­viä, kun se sai hom­man aikai­sem­min val­miik­si, jol­loin jat­koi sit­ten seu­raa­vaan vai­hee­seen taas toi­se­na päi­vä­nä, kun ei ollut jär­keä aloit­taa sitä uut­ta hom­maa saman päi­vän aika­na. Ja kyl­lä minä sen ymmär­sin, että ei mitään hätää ollut sii­nä. Ja meni kyl­lä ihan tosi hyvin koko pro­jek­ti ja pysyi aika­tau­lus­sa. Pro­jek­tiin meni se viik­ko, mitä alun­pe­rin­kin sovittiin.

Uudella lattialla valoa kotiin.

Remon­tin aika­na ei tul­lut mitään ongel­mia vas­taan. Jos­sain vai­hees­sa kävin hake­mas­sa kau­pas­ta vähän lisää tava­raa; en nyt muis­ta oli­ko ihan minun las­ku­vir­he, mut­ta sen ker­ran kävin kau­pas­sa hake­mas­sa lisää tava­raa pro­jek­tia var­ten. Esal­le­han sii­nä tuli sel­la­nen jymy-yllä­tys, kun nii­tä lat­tioi­ta lait­to keit­tiön koh­dal­la, että sii­nä oli yks sel­la­nen koh­ta, mis­sä oli sel­la­nen tosi ohka­nen koh­ta sitä muo­vi­mat­toa — ja se oli lujas­sa kiin­ni! Sii­nä oli­si itsel­lä lop­pu­nut puh­ti kyl­lä var­mas­ti. Ja väli­neet myös, mil­lä sitä oli­si saa­nut irro­tet­tua! Se oli kyl­lä niin lujas­sa että! Mut­ta Esa hoi­ti sen­kin mal­lik­kaas­ti ja uusis­ta lat­tiois­ta tuli hyvät. Olen kyl­lä erit­täin tyy­ty­väi­nen niihin.

Nyt lat­tia on kau­nis! Uuden lat­tian muka­na on tul­lut hir­vees­ti lisää valoa mei­dän kotiin. Aiem­mat lat­tiat oli jo van­hah­ta­vat, niin nämä uudet lat­tiat toi mei­dän kodin nyky­päi­vään. Tähän tuli sel­lais­ta päi­vi­tys­tä niin sano­tus­ti. Mie tyk­kään lait­taa kotia ja päi­vit­tää sitä aika ajoin. Meil­lä on aika van­ha talo, mut­ta ollaan teh­ty sii­hen remp­paa. Minus­ta se on just sisäl­tä sel­lai­nen nyky­ai­kai­nen ja tätä päi­vää, vaik­ka talo onkin van­ha. Kaik­ki jot­ka nyt tulee meil­le, kehuu että ‘voi onpas teil­lä nät­tiä ja valoi­saa!´, niin minä oon oikein tyytyväinen!

Koke­mus pal­ve­lus­ta oli tosi miel­lyt­tä­vä. Hin­ta oli myös sopi­va ja se oli meil­le kai­kis­ta edul­li­sin. Tämän parem­min sitä ei ois voi­nu kukaan muu­kaan tehä.

Sekin oli meil­le iso asia, että Esa vei muka­naan kai­ken sen jät­teen ja pur­ku­ta­va­ran, mitä rem­pas­ta tuli. Se vei kaik­ki men­nes­sään, että mei­dän ei tar­vin­nu vie­dä eikä pihal­le kasaan­tu­nut mitään röyk­kiö­tä rem­pan ajak­si. Joka päi­vä Esa vei men­nes­sään sen tava­ran, mitä oli ker­ty­nyt. Sil­lä taval­la kaik­ki pai­kat pysy koko ajan siis­ti­nä. Onnek­si otim­me Esan!

Oma­Tim­pu­rin pal­ve­lus­sa arvos­tan eni­ten sitä jämp­tiyt­tä. Esa käyt­ti myös hyö­dyk­si kai­ken, mitä pys­tyi, että ei ollut sel­lais­ta huk­ka­ta­va­raa ollen­kaan. Esa kek­si esi­mer­kik­si hyö­dyn­tää mei­dän van­han vaa­te­kaa­pin lau­taa sel­lai­siin koh­tiin, mis­sä se toi­mi yhtä hyvin kuin uusi lau­ta. Esa oli tark­ka eikä mitään yli­mää­räis­tä men­nyt roskiin.

Sitä minä arvos­tan kyl­lä, että uusio­käy­tet­tiin kaik­kea, mikä käy­tet­tä­vis­sä oli, eikä vaan hel­poim­man kaut­ta lai­tet­tu osta­maan uut­ta mate­ri­aa­lia kaik­kial­le. Esa oli tark­ka ja täl­lä taval­la asiak­kaan puo­lel­la. Jos olis ollut sel­la­nen häl­lä väliä ‑asen­ne, niin var­maan oli­si pitä­nyt aina­kin pake­til­li­nen par­ket­tia hakea lisää. Täl­lai­set asiat oli minul­le tär­kei­tä, että huo­ma­sin ne. Esa tuli jämp­tis­ti aina aamul­la ja ei sii­nä tul­lut mitään sekaan­nuk­sia, että Esa oli­si läh­te­nyt aika­tau­lu­ja vei­vaa­maan, vaan kaik­ki meni niin kuin puhut­tiin. Esal­la on myös ennen kaik­kea siis­ti ja kau­nis jäl­ki omas­sa työs­sään. Ei mitään moit­teen sanaa ole!